Pedagogisch beleid
Uitgangspunten:
De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het pedagogisch beleid vormen de leidraad voor het denken en handelen van ‘t Potdekselteam.. 01. Deskundige begeleiding van het kind, als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. 02. Onderlinge relaties. 03. Streven naar een open samenwerking met de ouder(s) van het kind om opvoedings- verantwoordelijkheid en opvoedingsideeën zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. 04. Respect voor het individuele kind in groepsveband. 05. Continuïteit in de relaties met de kinderen. 06. Warmte, sfeer en geborgenheid. 07. Rust, ritme en regelmaat. 08. De wijze waaro het kind wordt verzorgd m.b.t.: Omgeving Voeding Stimulatie Slapen Lichamelijke verzorging Ziekte en ongevallen 09. De wijze waarop normen en waarden worden overgedragen aan het kind. 10. Ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind. 11. Ontplooiing van het kind. 12. Handelswijze t.a.v. kinderen met ontwikkelingsproblemen. 13. Spelenderwijs “natuureducatie”. In Nederland werkt een aantal kinder- centra volgens een bepaalde pedago- gische methode. De keuze van het pedagogisch beleid en de daarvan af te leiden werkwijze is geheel afhankelijk van persoonlijke op- vattingen en visies.

Kinderopvangboerderij

  “Achter ‘t Potdeksel”

           Bergambacht
Er kan gesteld worden dat de Kinderopvangboerderij zal werken vanuit een pedagogisch ideaal dat niet op zichzelf staat maar min of meer van alle pedagogische stromingen dàt eruit heeft gehaald waar een kind recht op heeft. Het pedagogisch beleid dat de Kinderopvangboerderij hanteert is samengesteld vanuit de visie, de doelstellingen en de uitgangspunten. Normen, richtlijnen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, welke bedoeld zijn als leidraad om in de praktijk mee te werken. Op deze manier is het mogelijk de kwaliteit van de geboden kinderopvang controleerbaar en toetsbaar te maken. Deze kwaliteit wordt niet alleen intern bepaald door bijvoorbeeld opvoedingsideeën, inrichting, sfeer of houding maar ook extern door bijvoorbeeld opleiding personeel, ratio groepsgrootte - leiding, vloeropppervlakte, veiligheid of arbo-wetgeving.
Het pedagogisch beleid vormt een belangrijk onderdeel van het al- gemeen beleid en bepaalt voor een groot deel het gezicht van de Kinderopvangboerderij. Het beleidsplan wordt vastgelegd voor langere termijn en is in samenspraak met ‘t Potdekselteam en de oudercommissie geformuleerd. Kinderopvang is meer dan gezellig bezig zijn met kinderen; je schept een sfeer, je benadert kinderen vanuit een bepaalde houding en je biedt activiteiten aan vanuit een bepaald idee. Echter, het kind kan vrij over zijn/haar activiteiten beschikken en produceert niet per defi- nitie “werkjes” om ze mee naar huis te kunnen nemen. Onze aanpak is niet schools, maar we zullen wel het leervermogen stimuleren door hen in een interessante en uitdagende omgeving te plaatsen. Kinderen willen immers van de geboorte af aan graag leren en gaan graag op ontdekkingstocht. Spelenderwijs op basis van natuureducatie is dan ook een onderdeel van het pedagogisch beleid.