‘t Potdeksel met al haar pedagogische facetten

Wij hebben de verantwoordelijke taak om aan te sluiten op de verzorgende en opvoedende taak van de Ouders en op een deskundige manier zorg te dragen voor de opvoeding, begeleiding en verzorging van íeder individueel Kind, maar ook die van de groep.

De voedingsbodem voor groei en ontwikkeling wordt buiten het ouderlijke huis bij ons voortgezet en biedt díe veiligheid waar Kinderen kunnen leren en experimenteren.

Binnen deze samenwerking – en de mogelijkheden vanuit ‘t Potdeksel – wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen die de Ouder heeft voor de verzorging van zijn/haar Kind(eren).

De basisdoelen voor de visie van een verantwoorde kinderopvang zijn wettelijk bepaald in de Wet Kinderopvang (waar íedere kinderopvangorganisatie aan moet voldoen) en is dan ook volledig ingekapseld in ons pedagogisch beleidsplan.

Spelenderwijs Natuureducatie staat echter bij ons centraal als een pedagogische en educatieve visie, met als bijbehorende slogan ‘Natuurlijk in en met de natuur’ Natuureducatie uit zich in onze visie dan ook vooral als een meerwaarde, omdat deze in een duidelijke relatie staat met onze doelen en uitgangspunten.

Een opvoedingsmilieu – in en met de natuur – is bij uitstek geschikt in onze locatie en omgeving en deze visie benut de uitgelezen kans om bij te dragen tot een natuur- en milieuopvoeding van jonge Kinderen.

Het spelenderwijs snuffelen, voelen, ruiken, proeven, genieten, spelen, helpen, leren,
bewonderen, verwonderen, waarderen en respecteren van en in de natuur,
loopt als een ‘groene’ draad door ons beleid.

De keuze om te werken volgens de (afgebakende) visie van één pedagoog, één specifieke pedagogische stroming of de visie van één pedagogisch gedachtengoed valt niet onder onze persoonlijke opvattingen. Een belangrijk uitgangspunt dat wij dit verwerpen:

• Wie is de ideale pedagoog?
• Welke stroming is alomvattend?
• Welke pedagoog als idool?

Dit roept namelijk vragen op betreffende de identiteit van de pedagoog of de pedagogische stroming, maar vooral ook over de identiteit van ‘t Potdeksel.
Wij werken dan ook vanuit een pedagogisch perspectief dat niet op zichzelf staat, maar min of meer van álle pedagogische stromingen dát eruit heeft gehaald waar – naar ons inziens – een Kind recht op heeft:

‘Een visie, die niet geheel zonder bevlogenheid en idealisme kan worden overgebracht’.

Nadere informatie over onze Visie is vermeld in ons Pedagogische Potdeksel Plan.

Hierin wordt onze pedagogische eigenheid geïllustreerd en verwoord met onze
Pedagogische Boom’.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Doelgericht, planmatig, gestructureerd én met toewijding
werken wij in de praktijk aan onze pedagogische kwaliteit.
Wij hanteren pedagogische kaders die als handvatten fungeren.

Onze drie elementaire pedagogische kaders zijn gebaseerd op de doelgroep van 0 tot 4 jaar:

1) Veiligheid, gezondheid en welbevinden;
2) Leren en ontwikkelen;
3) Samenwerken met Ouders.

Onze vier pedagogische basisdoelen zijn als volgt te benoemen:

• Basisdoel 1
Fysieke en emotionele veiligheid in onze veilige en gezonde omgeving:

1) De relaties met het vertrouwde PotdekselTeam;
2) De relaties met vertrouwde Kinderen;
3) De relatie met de vertrouwde inrichting van de omgeving.

• Basisdoel 2
Bevorderen van de persoonlijke competentie:

1) Emotionele competenties;
2) Cognitieve competenties;
3) Communicatieve competenties;
4) Motorisch-zintuigelijke competenties;
5) Creatief-beeldende competenties;
6) Sociale competenties;
7) Morele competenties.

• Basisdoel 3
Bevorderen van de sociale competentie

1) Contacten;
2) Communiceren, respecteren en accepteren;
3) Samenwerking en omgang;
4) Sociale verantwoordelijkheid.

• Basisdoel 4
Socialisatie door overdracht van waarden en normen

1) Voorbeeldfunctie;
2) Verbale, non-verbale en fysieke communicatie;
3) Gezamenlijke gebeurtenissen;
4) Tradities en gewoonten.

In ons Pedagogisch Potdeksel Plan zijn onze kaders en basisdoelen nader omschreven.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Onze uitgangspunten – die ten grondslag liggen aan ons Pedagogisch Beleid – zijn de leidraad voor ons denken en handelen. Het onderbouwt onze visie op kwaliteit van de door ons geboden kinderopvang:

‘Wát doen we, hóe doen we het en waarom doen we het zó!’

Daarbij willen wij weloverwogen keuzes maken, streven we naar overeenstemming en blijven we steeds kritisch kijken naar de rol die de Kinderopvangboerderij, ’t PotdekselTeam, de Ouder, het Kind en ieder ander individu daarin speelt.

In al onze uitgangspunten staat het Kind centraal en staat het belang van het Kind voorop:

1) Deskundige begeleiding van het Kind, als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie;
2) Onderlinge relaties van en met het Kind;
3) Streven naar een open samenwerking met de Ouder van het Kind, om opvoedingsverantwoordelijkheden en opvoedingsideeën zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen;
4) Respect voor het individuele Kind in groepsverband;
5) Continuïteit in de relaties van en met het Kind (en de Kinderen);
6) Warmte, sfeer en geborgenheid voor het Kind;
7) 6 x ‘R’ voor het Kind: Rust, Reinheid, Regelmaat, Ruimte, Ritme en Recht;
8) De wijze waarop het Kind wordt verzorgd;
9) De wijze waarop normen en waarden worden overgedragen aan het Kind (en de groep Kinderen);
10) Ontwikkeling van de zelfstandigheid van het Kind;
11) Ontplooiing van het Kind;
12) Handelwijze ten aanzien van het Kind met ontwikkelingsproblemen;
13) Spelenderwijs ‘natuureducatie’ voor het Kind.

In ons Pedagogisch Potdeksel Plan
zijn onze kaders en basisdoelen nader omschreven.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Wij hanteren:

 • hele dagopvang van 07.00 uur tot 19.00 uur;
 • brengtijd tot uiterlijk 08.30 uur;
 • haaltijd vanaf 16.30 uur;
 • één verticale groep van maximaal 16 Kinderen;
 • de leeftijd van 0 tot 4 jaar tezamen in één groep (de zogenaamde verticale groep);
 • dagelijkse leiding en begeleiding van drie Pedagogische Beroepskrachten;
 • de wettelijk vereiste BKR-rekentool¹ (aantal 0-, 1-, 2- en 3-jarigen);
 • plaatsing van een extra opvangdag (wen- of ruildag) op basis van de BKR-rekentool .

 ¹ BKR = Berekening Kind Ratio – aantal Leiding op aantal Kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie

De voordelen van (slechts) één verticale groep op een rijtje:

 • De Kinderen hebben gedurende hun verblijfperiode een continue begeleiding met vaste ‘gezichten’ (Pedagogische Beroepskrachten hebben vaste werkdagen);
 • De Kinderen zijn gedurende een langere verblijfperiode bij elkaar, waardoor een veilige hechting ontstaat tussen ‘t PotdekselTeam en de Kinderen en tussen de Kinderen onderling;
 • De Kinderen behouden één en dezelfde – veilige en geborgen – groepsruimte;
 • De ruimte is zodanig ingericht dat er voor iedere leeftijdscategorie:
   • (veilige) ontdek- en speelplekken zijn;
   • leeftijdsgerichte spel-, speel- en ontwikkelmaterialen zijn;
   • uitdagende en doelgerichte ontwikkelmaterialen zijn.
 • Een grote onderlinge interactie tussen Kinderen van verschillende leeftijden:
   • De jonge(re) Kinderen kunnen leren van de oude(re) Kinderen;
   • De oude(re) Kinderen leren van kleins af aan rekening te houden met jonge(re) Kinderen.
 • Broertjes en zusjes vertoeven bij elkaar in de groep;
 • De lage bezetting van het aantal Kinderen in de groep resulteert in optimale individuele aandacht en verzorging;
 • De verticale groep sluit aan bij onze pedagogische visie;
 • Onze Pedagogische Beroepskrachten hebben een brede pedagogische kennis en affiniteit met de ontwikkeling van een baby, een dreumes en een peuter;
 • Voor onze Pedagogische Beroepskrachten is de combinatie van verzorgende en begeleidende taken een verfrissende afwisseling gedurende de opvangdag;
 • Onze kleinschaligheid resulteert in korte lijnen van onderlinge communicaties en bevordert zodoende goede samenwerking en relaties tussen Ouders, Kinderen, ’t PotdekselTeam en OuderCommissie.

In ons Pedagogisch Potdeksel Plan zijn onze kaders en basisdoelen nader omschreven.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

07.00 uur
Opening van onze deuren
07.00 – 08.30 uur
 • Brengtijd
 • Overdracht van Ouder naar Potdekselleiding
 • Tot uiterlijk 08.15 uur aanbod voor Ouder van koffie, thee of water
 • Vrij spel
07.25 uur
 • Gezamenlijk handen wassen met aanwezige ontbijters
07.30 uur
 • Ontbijters gezamenlijk aan ontbijttafel o.b.v. 1 Potdekselleiding
 • Niet ontbijters vervolgen vrij spel o.b.v. 1 Potdekselleiding
08.00 uur
 • Afsluiting ontbijt: gezamenlijk van tafel (ná snoeten poetsen)
08.15 – 08.30 uur
 • Luiercheck- en toiletronde (plassticker) 1)
 • Mandjes van entree naar verschoonruimte
08.30 uur
 • Gezamenlijk opruimen (opruimsticker)
08.30 – 09.45 uur
 • 3de Potdekselleiding met IV-dienst
  (Inspringende Vroege uren voor een helpende hand)
08.45 uur
 • Groepsinteractie met (voorlees)verhaal of spelmoment
09.00 – 09.30 uur
 • Tafelmoment met drinken, koekje, fruithapje voor de allerjongsten 2) en zang
09.30 uur
 • Luierverschoon- en toiletronde (plassticker) 1)
09.30 uur
 • Start 2 x Potdekselleiding (dienst 09.30 tot 19.00 uur)
 • Overdracht van aangereikte info van Ouder (naar 2 x startende Leiding)
± 10.00 – 11.30 uur
Dreumes- en Peuterleeftijd:
 • Dierenbezoek in combi met natuureducatieve activiteiten
  (seizoensgebonden)
 • Klim- en Klautertuin of andere buiten- of binnen-activiteiten
  (weersafhankelijk en/of projectgericht)
 • Combinatie vrij spel of groepsactiviteit

Babyleeftijd (tot 18 maanden en afhankelijk van individueel ritme/slaapmoment) 2)

 • Dierenbezoek
 • Individuele babyactiviteit
 • Combinatie vrij spel of groepsactiviteit
Warme dagen
 • Diverse vochtmomenten (zeer verdunde vruchtenlimonade en/of ijsje van vruchtensiroop van eigen bodem) 3)
11.30 uur
 • Gezamenlijk opruimen (opruimsticker)
 • Gezamenlijk handen wassen
 • Luierverschoon- en toiletronde (plassticker) 1)
± 11.30 – 12.00 uur
 • Lunch
 • Hygiënemoment (handen en gezicht wassen)
± 12.30 uur
 • Allerjongste slapers naar bed in babyslaapkamer of buitenhuisje 2)
± 12.45 uur

Dreumes- en Peuterleeftijd:

 • Luiercheck- en toiletronde (plassticker) 1)
 • Uitkleden en voorlees- of poppenkastverhaaltje
13.30 uur
 • Slapers naar bed in rustruimte
13.30 – 15.00 uur
 • Roulatie pauzemoment van ½ uur voor 3 x Potdekselleiding
 • Mentoruur voor 1 x PotdekselTeamlid
13.30 – 15.00 uur
 • Voor de opblijvers combinatie vrij spel, individuele activiteit of groepsactiviteit
 • Gezamenlijk opruimen door opblijvers (opruimsticker)
(uiterlijk) 15.00 uur
 • Slapers uit bed 2)
 • Luiercheck- en toiletronde (plassticker) 1)
 • Aankleden
15.15 uur
 • Mandjes van verschoonruimte naar entree 5)
15.30 – 16.15 uur
 • Tafelmoment met drink-4), gruit- (rauwkost groente/fruit) en zangmoment
16.15 uur
 • Luierverschoon- en toiletronde (plassticker) 1)
16.30 uur
 • Vertrek Vroege dienst (werkdag 07.00 – 16.30 uur)
16.30 – 17.30 uur
 • Warme maaltijdhap (potje) tot 1 jaar (naar wens van Ouders) 6)
16.30 – 19.00 uur
 • Vrij spel (weersafhankelijk buiten of binnen)
17.30 uur
 • Drink- en eetmoment (zittend op de billen: speelzaal, speelplein, speelschuur of klim- en klautertuin) 7)
 • Luiercheck- en toiletronde (plassticker) 1)
16.30 – 19.00 uur
 • Haaltijd
 • Tot uiterlijk 18.30 uur aanbod (voor Ouder) van water of sap
 • Overdracht van Potdekselleiding naar Ouder

1) Frequent gedurende de opvangdag naar noodzakelijkheid (luierverschoning) en naar behoefte (toiletgang).
In de periode van de zindelijkheidsfase ontvangt het Kind een beloningssticker bij het melden van een poepluier of behoefte gedaan op (kinder)toilet.

2) Afhankelijk van individueel slaapritme worden de allerjongsten naar bed gebracht of uit bed gehaald.

3) Wij participeren in ons beleid met een gezonde opvoedingslijn en verstrekken slechts geringe zoetmomenten.

4) Zeer verdunde vruchtenlimonade (siroop van vruchten van eigen bodem).

5) Van de slapers in de babyslaapkamer kan op dat moment het mandje nog in de verschoonruimte staan.
Ná 16.30 uur is slapen in de buitenhuisjes niet meer van toepassing (toegangshek is open voor haalmoment).

6) Uitsluitend twee redenen om warme hap te verstrekken:

 1. Indien Kind ná 18.00 uur wordt opgehaald
 2. Indien het tijdsbestek tussen voedingen dit verlangd (aansluiting tussen laatste voeding en ophaaltijd).

7) Zeer verdunde vruchtenlimonade en een versnapering (soepstengel/cracker/(knak)worst/kaas/pepsels o.i.d.)

19.00 uur
Sluiting van onze deuren

Nadere informatie over ons Dagprogramma is vermeld in onze Pedagogisch Potdeksel Plan.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Een gezonde, actieve en veilige omgeving wordt bij ons met de paplepel ingegoten.
Als voorbeeld worden de eerste happen en stappen genomen door ’t PotdekselTeam.

Specifieke aandacht voor voeding, beweging, gezond en veilig gedrag
in een gezonde en veilige omgeving wordt pas effectief als hier in de dagelijkse praktijk ook mee wordt gewerkt.

Om deze reden is onze Pedagogische Coach dé sturende factor
en hét aanspreekpunt voor de uitvoering van een gezonde actieve en veilige leefstijl binnen ’t Potdeksel.

Voor een íeder wordt de spiegel voorgehouden op de eigen leefstijl (bewuste en/of onbewuste handelingen) én de uitvoeringen die noodzakelijk zijn om de gezonde en veilige leefstijl in
’t Potdeksel te blijven waarborgen. De doorlopende interacties met Kinderen en Ouders zijn hierbij onontbeerlijk.

De Thema Onderwerpen waar wij ons specifiek op focussen
voor een gezond, actief en veilig Potdeksel zijn:
Voeding Rustmomenten
Buitenlucht Hygiëne
Spel en Beweging Zonbescherming
Saamhorigheid Dagprogramma
Grenzen en Regels Veiligheid
Natuur- en Milieueducatie Gezondheid
Motorische vaardigheden   

Nadere informatie over bovenstaande thema’s is eveneens vermeld in ons Pedagogisch Potdeksel Plan.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Het benoemen van ons beleidsonderdeel ‘Spelenderwijs Natuureducatie’ klinkt velen wellicht als muziek in de oren. Het benoemen is echter één ding. Het ook als zodanig uitvoeren is een geheel ander ding
(en valt dan ook onder een totaal andere classificering).

Om deze reden heeft een PotdekselTeamLid de combitaak van specifieke natuureducatie naast de groenvoorziening en onderhoud van de buitenaccommodatie.
‘t Potdeksel heeft namelijk ook een gróte verbintenis met het gebruik én verbruik van voedingsmiddelen ‘van eigen bodem’, waardoor dit onderdeel veilig, gezond en milieuvriendelijk moet worden onderhouden.

Om de nadruk te leggen óp en een interactie te bewerkstelligen mét ‘alles wat zich in de natuur afspeelt’ worden natuureducatieve projecten uitgevoerd door het voltallige PotdekselTeam, zowel in de binnen- als in de buitenaccommodatie.

Behalve het dagelijkse dierenbezoek aan de schapen en de kippen (voederen, aaien, eitjes rapen) en waarbij de flora én fauna onderweg bekeken en benoemd wordt – waardoor de betrokkenheid in en met de natuur wordt aangewakkerd – worden er ook gesprekken, spelletjes en handelingen als zaaien, planten, oogsten en het gebruik van de zintuigen uitgelegd, aangewend en uitgevoerd.

Spelenderwijs wordt aangeleerd
om van de natuur te genieten
en al haar pracht en praal te bewonderen,
te waarderen en te respecteren.

Uit ontwikkelingspsychologisch onderzoek wordt overigens bekrachtigd, dat een Kind (vanaf de geboorte) een verbazingwekkend competent wezen is, met een aangeboren gedrevenheid om competenties steeds verder te ontwikkelen. Gesteld wordt dat Kinderen van nature zijn ‘geprogrammeerd’ om houvast te krijgen op hun omgeving, om te communiceren met anderen en zo de cultuur op te zuigen van de gemeenschap waarin ze zich bevinden.

Vanuit deze zienswijze, beschouwen wij het als dé fundamentele factor om de aangeboren neiging van het jonge Kind tot exploratie en communicatie gericht te voeden met Spelenderwijs Natuureducatie.

Uit diverse studies blijkt dat actieve natuurbeleving tot een grotere verbetering van de stemming en het zelfvertrouwen leidt, een vitaal en energiek gevoel teweegbrengt en dat er cognitief beter gepresteerd wordt. Zelfs de hartslag en de bloeddruk reageert positief op de natuur en het lichaam produceert minder stresshormoon.

Een primair en spelenderwijs natuureducatief opvoedingsmilieu kan dan ook met onze visie, doelen en uitgangspunten (tezamen met de wettelijke basisdoelen) het gewenste resultaat bereiken:

‘Opgroeien tot een gezond, zelfstandig en verantwoordelijk mens(je),
die harmonieus en respectvol omgaat met de fysieke omgeving van natuur en milieu’.

Nadere informatie over Spelenderwijs Natuureducatie
is eveneens vermeld in onze Informatie Brochure.

In de pagina Contact
kan onze brochure worden aangevraagd.

In samenspraak met onze OuderCommissie zijn onze sluitingsdagen in 2024 vastgesteld.

 

 

Gehele jaar geopend van maandag t/m vrijdag

met uitzondering voor de hierna volgende sluitingsdagen in 2024:

 

 

 • Nieuwjaarsdag – maandag 1 januari
 • 2de Paasdag – maandag 1 april
 • Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei
 • 2de Pinksterdag – maandag 20 mei
 • Pakjesavond – donderdag 5 december – sluiting om 17.00 uur
 • Kerstavond – dinsdag 24 december – sluiting om 17.00 uur
 • 1e Kerstdag – woensdag 25 december
 • 2e Kerstdag – donderdag 26 december
 • woensdag 27 december ¹
 • donderdag 28 december ¹
 • vrijdag 29 december ¹

¹ De sluitingsdagen wo 27-12, do 28-12 en vr 29-12 (welke niet binnen de cao-gebonden of nationale/erkende feestdagen   vallen) worden niet in rekening gebracht bij de Ouder.

 

 

 

 

 

 

 

Het doel om het welbevinden en de ontwikkeling van het Kind doorlopend en nauwgezet te monitoren met observaties en registraties, is gebaseerd op een aantal beweegredenen die in samenhang met elkaar staan. Het volgen van ieder individueel Kind biedt de Pedagogische Beroepskrachten:

  • gericht inzicht hoe het welbevinden, de ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften van het Kind verloopt;
  • motivatie en stimulatie om doelgericht en systematisch naar maximale ontwikkelingsresultaten toe te werken;
  •  vroegtijdig inzicht (en aanknopingspunten) in achterstanden en voorsprongen, zodat er met een focus op specifieke doelen gewerkt kan worden;
  •  inzicht in het welbevinden, mogelijkheden en behoeften van de groep waarin het Kind vertoeft;
  •  kennis over ontwikkelingsfasen van het Kind in een (gemiddelde) leeftijdsfase;
  • inzicht of de aangeboden activiteiten en materialen (nog) voldoen aan de behoeften van Kind of groep;
  •  gerichte gegevens om Ouders te informeren over de ontwikkeling van hun Kind;
  •  gerichte informatie over de ontwikkeling van het Kind om over te dragen aan de Basisschool.

Het ontluikingsvolgsysteem voor baby’s (OVB 0 tot 2 jaar) en peuters (OVP 2 tot 4 jaar) wordt globaal als leidraad gehanteerd als observatie-instrument. Globaal, aangezien het door derden ontwikkelde volgsysteem – dat als directe doorgaande lijn aansluit met het Basisonderwijs – niet volledig aansluit in de werkwijze en de behoeften van ‘t Potdeksel.

Ons op maatwerk gericht Kindvolgsysteem en Kindvolgdossier bestaat dan ook uit:

 • drie gesplitste leeftijdsgroepen (namelijk van 0 tot 1,5 jaar; 1,5 tot 2,5 jaar en 2,5 tot 4 jaar);
 • zeven ontwikkelgebieden ter observatie en registratie met expliciete peilkaart:

1)     Sociaal-emotionele ontwikkeling;
2)    Zelfredzaamheid;
3)    Taalontwikkeling;
4)    Speel- en leerontwikkeling;
5)    Fysieke en motorische ontwikkeling;
6)    Buitenactiviteiten;
7)    Ouderbetrokkenheid.

 • per ontwikkelgebied en per leeftijdscategorie diverse toegevoegde ontwikkelonderdelen.

Nadere informatie over ons Maatwerk van het Kindvolgsysteem
is vermeld in ons Pedagogisch Potdeksel Plan.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Om tenminste aan onze vier basisdoelen te kunnen voldoen
is de persoonlijke aandacht, begeleiding en ondersteuning
van íeder individueel Kind het allerbelangrijkste onderdeel.

Om dit vervolgens te kunnen realiseren staat de competentie van de Pedagogische Beroepskracht hiermee in directe samenhang. Alles staat of valt namelijk met de kennis, de vaardigheden, het inzien van belangen, de kwaliteiten en talenten die de beroepskracht in huis heeft. Het Mentorschap had – als een wettelijke eis – dan ook reeds vele jaren eerder in de Wet Kinderopvang opgenomen moeten worden (in 2018 van kracht).

‘t Potdeksel werkt reeds sinds 2012 met het Mentorschap

Om het individuele Kind zo adequaat mogelijk te begeleiden, te ondersteunen en bovenal te volgen in de persoonlijke ontwikkeling, valt ieder Kind onder de hoede van twee Mentoren (Pedagogische Beroepskrachten). De 1ste Mentor draagt de verantwoording in het Mentorschap en coördineert en arrangeert alle behoeften en benodigdheden rondom het Mentorkind. Dit loopt uiteen tot de opbouw van een intensieve hechte band met het Mentorkind (en Ouders) en het volgen van de ontwikkeling (observeren/registreren) tot aan de uitvoering van de viering van de verjaardag.
De 2de Mentor is de ondersteuning voor de 1ste Mentor en vervult de rol als ‘second opinion’ bij de invulling van het Kindvolgdossier en onderhoudt vice versa nauw contact met de 1ste Mentor.

Alle Mentoren hebben jaarlijks tenminste acht periodieke (geplande) Mentorgesprekken met de Pedagogisch Coach. Hierbij staan vier gesprekken centraal over het Mentorkind en bij vier gesprekken staat de Mentor centraal. De Mentor geeft invulling aan de onderwerpen van de te voeren gesprekken.

Iedere opvangdag is er een Mentoruur ter beschikking om tegemoet te komen aan de uitvoering van alle werkzaamheden die de Mentor moet vervullen, Naar rato van het aantal werkuren per week en het aantal toegewezen Mentorkinderen, maakt de Mentor gebruik van het aantal vastgelegde Mentoruren per maand.

Om deze uitvoering te bewerkstellingen met betrekking tot de (wettelijke) drie-uursregeling, waarbij er niet meer dan drie uur per opvangdag mag worden afgeweken van de wettelijke BKR-regeling (Beroepskracht-KindRatio) vervullen de Houders dagelijks enkele werkuren op de werkvloer (tijdens de brengtijden). Structureel wordt daardoor dagelijks een Mentoruur mogelijk gemaakt.

Behalve dat de Mentor op deze wijze aan de verwachtingen kan voldoen van een goede uitvoering van het Mentorschap, verschaft het de Houders de ultieme gelegenheid om rechtstreeks betrokken te zijn met de werkvloer, de Kinderen en de Ouders.

Een zeer belangrijke win-win situatie in ons beleid, die vooral mogelijk wordt gemaakt
door de uitvoering van onze kleinschalige, particuliere kinderopvangorganisatie.

Nadere informatie over Mentorschap is vermeld in ons Pedagogisch Potdeksel Plan.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Interactie is een circulair proces van actie en reactie.
Als deze vaardigheid vanuit een positieve benadering wordt genomen, kan voorkomen worden dat Pedagogische Beroepskracht en Kind in een vicieuze cirkel terechtkomen en uiteindelijk belanden in een neerwaartse spiraal.
Als een bepaalde benadering naar het Kind niet leidt tot de gewenste reactie van het Kind, zal alle bekwaamheid ingezet moeten worden om vervolgens op een andere manier in contact te komen met het Kind. Maar, aangezien ieder Kind een eigen gebruiksaanwijzing heeft, zal de aanpak de ene keer prima werken en de andere keer totaal niet.

‘Kijken en luisteren’ is dan ook het magische sleutelwoord.
Met een open, objectieve houding. De ganse dag!

Hét uitgangspunt is om te ontdekken wat het Kind bezighoudt, in welke mate het leer- en nieuwsgierig is, hoe actief en creatief het is, hoe het speelt en beweegt, hoe het communiceert en bereid is anderen te helpen, welke lichaamstaal het uitstraalt (gedachten, ideeën, gevoelens), welke vriendschapsrelaties er zijn, welke vaardigheden het Kind beheerst en welke (nog) niet, wat het leuk vindt en wat niet, of het een buitenkind is of een ‘huismus’?
Welke vragen roept het Kind op? Welke vragen kunnen beantwoord worden?

Als de stappen in het gebruiksvoorschrift worden gevolgd, kunnen er doelgericht interactievaardig-heden ingezet worden, zonder de handleiding nogmaals te moeten ‘lezen’. De energie, de tijd en de moeite die genomen moet worden om het Kind écht te leren kennen, ligt dan ook in het voorafgaande proces:

• kijken;
• luisteren;
• observeren;
• interpreteren (zo objectief mogelijk);
• (vervolgens) actieve, intensieve interacties toepassen.

De competentie van het (kunnen) toepassen van interactievaardigheden, is een volgproces.
Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de Pedagogisch Coach om dit volgproces zorgvuldig te begeleiden en te ondersteunen. Een doorlopende leerlijn is bij iedereen van toepassing, zo ook bij onze Pedagogische Beroepskrachten (en dit geldt eveneens voor diegene die zich beroept op jarenlange ervaring).

De interactievaardigheden die wij als normatief stellen zijn:

1) Sensitieve responsiviteit;
2) Respect voor autonomie;
3) Structureren en grenzen stellen;
4) Praten en uitleggen;
5) Ontwikkelingsstimulering;
6) Begeleiding van interacties.

Nadere informatie over Interactievaardigheden is vermeld in ons Pedagogisch Potdeksel Plan.

Tijdens de Intake ontvangt de Ouder ons Pedagogisch Potdeksel Plan als aanvullend informatiedocument.

Scroll naar boven