Vraag & Antwoord

Ja, de kostenberekening van een opvangplaats is gebaseerd op jaarbasis.

De tegemoetkoming van gelden Kinderopvang – die jullie als Ouder ontvangen – worden óók (nog steeds) bij een absentmelding van een opvangdag uitgekeerd.

Tevens lopen onze kosten – van vaste lasten – óók gewoon door, ondanks dat een Kind op een opvangdag er niet is:

  • personeel krijgt niet ineens minder salaris uitbetaald – met een Kind minder;

of

 • de verwarming wordt ook niet een graadje lager gezet – met een Kind minder.

Nee, maar wij hanteren wel een ruildagensysteem.
Dit is een extra toegevoegde service waar de Ouder geen rechten aan kan ontlenen.

Per kalenderjaar wordt de Ouder de mogelijkheid geboden om gepland te ruilen met de vaste opvangdag.

De geplande ruildag wordt getoetst en gehandhaafd met de BKR rekentool kinderopvang.

Dit is een rekensysteem – de Beroepskracht-Kind-Ratio – opgelegd door de Wet Kinderopvang.
De berekening geeft het aantal Leiding aan ten opzichte van het aantal Kinderen per leeftijdscategorie.

Een Kind kan slechts toegevoegd worden op een opvangdag als alle 3 de vragen met ja beantwoord kunnen worden:

1) er is een opvangplaats vrij (maximaal 16 Kinderen);
2) de leeftijd van het Kind kan toegevoegd worden (Kind valt in andere leeftijdscategorie dan afmelder);
3) het aantal Leiding is toereikend (het in omloop zijnde werkrooster is bindend).

Voorbeeld 1:

 • Er staat 3 Leiding ingeroosterd op een opvangdag.
 • Er zijn twee afmeldingen (dus twee vrije beschikbare plaatsen).
 • Het verzoek is een 0-jarig Kind toe te voegen als ruildag.
 • De BKR rekentool geeft aan dat het 0-jarig Kind toegevoegd kan worden als 15de Kind als er een bezetting is met 4 Leiding.
 • Het verzoek van de ruildag kan in dit geval voor het 0-jarig Kind helaas niet plaatsvinden.
 • Er wordt geen extra Leiding ingezet voor een ruildag.

Voorbeeld 2:

 • Er zijn 6 afmeldingen voor een opvangdag (vakantietijd).
 • Er zijn geen aanvragen voor een ruildag voor deze opvangdag.
 • Tijdens het maken van het rooster (3 weken voorafgaand) wordt de BKR-rekentool gehanteerd en is de uitkomst dat er 2 Leiding kan worden ingeroosterd op 10 Kinderen.
 • Op toerbeurt wordt door de Leiding een werkdag ingeleverd, krijgt doorbetaald en haalt de ingeleverde werkdag op een andere opvang-werk-dag in (regeling jaarurensystematiek).
 • Er komen (alsnog) twee verzoeken voor een ruildag.
 • Het ene verzoek is een 1-jarig Kind (dat over 10 dagen 2 jaar wordt) toe te voegen op deze opvangdag als ruildag.
  Het tweede verzoek is een 3-jarig Kind toe te voegen op deze opvangdag als ruildag.
 • De BKR rekentool geeft aan dat het 1-jarig Kind toegevoegd kan worden als 11de Kind als er een bezetting is met 3 Leiding.
  De rekentool BKR geeft aan dat het 3-jarig Kind toegevoegd kan worden als 11de Kind met de (huidige) bezetting van 2 Leiding.
 • Het verzoek van de ruildag kan in dit geval voor het 1-jarig Kind helaas niet plaatsvinden (het rooster blijft bindend met 2 Leiding).

Het verzoek van de ruildag kan voor het 3-jarig Kind wel plaatsvinden en indien het 1-jarig Kind 2 jaar was geweest had dit ook kunnen plaatsvinden (…)

Helaas hebben wij ons te houden aan dit opgelegde onbegrijpelijke systeem en (ook) wij vragen ons al jaren af wie dit systeem niet alleen heeft bedacht, maar wie dit ook in stand houdt!

Per kalenderjaar kunnen een aantal (contract) opvangdagen worden geruild tegen (andere) vervangende opvangdagen.

Ja, op basis van de afname van (contract) opvangdagen vindt er een berekening plaats.

Per kalenderjaar is er een saldo aan ruildagen.

 • 1 (contract) opvangdag per week = 2 ruildagen per kalenderjaar ¹;
 • 2 (contract) opvangdagen per week = 4 ruildagen per kalenderjaar ¹;
 • 3 (contract) opvangdagen per week = 6 ruildagen per kalenderjaar ¹;
 • 4 (contract) opvangdagen per week = 8 ruildagen per kalenderjaar ¹.

De mogelijkheid van afname van 5 (contract) opvangdagen is niet in ons beleid opgenomen en kan uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden worden toegepast (bijvoorbeeld een-Ouder-gezin).

¹ Per kalenderjaar wordt het aantal ruildagen naar rato berekend.
   Het uitgangspunt is de startdatum en de einddatum van opvang.

Ja, echter:

 • de 4 ruildagen moeten dus wel ingewisseld worden tegen absent-opvangdagen (ruilen);
 • de gewenste ruildag moet mogelijk zijn binnen de bestaande groepsgrootte (maximaal 16 Kinderen);
 • de BKR rekentool geeft aan dat de leeftijd van het (ruildag)Kind toegevoegd kan worden;
 • het aantal ingeroosterde Leiding is toereikend om een Kind toe te voegen.

Het zijn dus géén 4 toegevoegde (extra) opvangdagen.

Ja, in januari kan (bij voorbeeld) een ruildag worden aangevraagd voor in december.

Aanvragen worden vervolgens als optie genoteerd in onze administratie.

 1. ) Allereerst moet er een opvangplaats vrij zijn op de (aangevraagde) opvangdag.
 2. ) Hierna wordt de BKR rekentool gehanteerd (aantal Kinderen per leeftijdscategorie).
 3. ) Leeftijd van (ruildag)Kind wordt toegevoegd.

Indien 1) 2) en 3) in orde zijn met het aantal ingeroosterde Leiding (dat de BKR rekentool aangeeft) dan kan een ruildag – in principe – plaatsvinden.

In principe, aangezien hierna nog 4) en 5) wordt gehanteerd:

 1. ) Een Ouder (aanvrager) – die de ruildag wil afnemen – met inlevering van een compensatiedag krijgt voorrang op andere Ouders (aanvragers) voor de aanvraag van een ruildag.
 2. ) Een Ouder (aanvrager) – die vóór 1 mei van het lopende kalenderjaar – opvangdagen als vakantieabsentie meldt, krijgt een 2de voorrangspositie in onze zogenaamde quid pro quo-regeling (medewerking van Ouder m.b.t. vraag-en-aanbod-systeem).

Een toegewezen compensatiedag is een sluitingsdag van ons (welke niet binnen de cao-gebonden of nationale erkende feestdagen vallen) en waarbij een Ouder niet zelf de keuze heeft gemaakt om een opvangdag niet af te nemen.

Uit ervaring zijn wij wijzer geworden…

Vakantiedagen worden (veelal) tijdig geregeld met de werkgever en vakanties worden (veelal) tijdig geboekt. Het vraag-en aanbod-systeem heeft er dan ook danig onder te lijden, indien kort voordat de absentiedagen plaatsvinden de melding aan ’t Potdeksel wordt gedaan.

Wij hebben om deze reden (vanaf 2021) een 2de voorrangspositie toebedeeld aan tijdige afmelders. Met andere woorden: een tijdige afmelding resulteert tot voorrang indien er meerdere aanvragen zijn voor een (ruil)opvangdag.

Voorrang op een rijtje:

 1. ) De eerste koppeling van voorrang (bij aanvraag en een vrije plek) is het nog openstaan van een toegewezen compensatiedag (sluitingsdag van ons).
 2. ) De tweede koppeling van voorrang (bij aanvraag en een vrije plek) is de quid pro quo-regeling (medewerking van Ouder m.b.t. vraag-en-aanbod-systeem).

Ergo: Onze Potdekselkinderen krijgen een pluim en/of sticker als beloning…
Onze Potdekselouders krijgen een voorrangspositie bij de aanvraag van een ruildag als beloning…

Inderdaad. Wij overschrijden niet het aantal maximum van 16 Kinderen in de groep.

Wel kunnen wij – naar wens van de Ouder (aanvrager) – een aangevraagde opvangdag als optie noteren (er kan namelijk àltijd nog een plaats vrijkomen).

Ja, als er een afmelding komt wordt de Ouder altijd eerst geïnformeerd dat de gevraagde ruildag (naar wens) kan doorgaan en of de Ouder hiervan (nog) gebruik van wil maken.
Soms komt een afmelding kort voor de aangevraagde (optie) ruildag en soms heeft de Ouder (aanvrager) reeds een alternatief gevonden voor de betreffende dag en is de ruildag niet meer van toepassing.

Ja, maar annuleren is niet vrijblijvend.

Een annulering korter dan twee weken wordt genoteerd als een afgenomen compensatie- of ruildag, indien er één of meerdere Ouders (aanvragers) voor deze opvangdag stonden genoteerd (die deze opvangdag ook graag hadden willen gebruiken als ruildag).

Ja, in ieder geval op de cao-gebonden of nationale erkende feestdagen.

Ja, de kostenberekening van een opvangplaats is gebaseerd op jaarbasis.

Deze zijn gepubliceerd op deze site onder het item Sluitingsdagen.

Sluitingsdagen worden jaarlijks vóór 1 november van het komende jaar schriftelijk bekend gemaakt:

 1. ) naar het e-mailadres van de Ouder (indien met toestemming verstrekt);
 2. ) op deze website www.kinderopvangboerderij.nl
 3. ) in onze Informatie Brochure van het lopende (geldende) jaar.

Nee, er is geen compensatie voor cao-gebonden of nationale erkende feestdagen.
Deze kunnen ook niet worden ingewisseld voor een geplande ruildag.
Ja, voor iedere andere sluitingsdag wordt een extra ruildag ter compensatie, opgeteld bij het saldo van ruildagen.

Ja, het systeem functioneert op basis van vraag en aanbod, waarbij dus de Ouder (aanvrager) met een compensatiedag voorrang krijgt bij het toewijzen van een ruildag.

Een vroegtijdige aanvraag van een ruildag, geeft een grotere kans op mogelijkheden (notitie van optie). Het tijdig afmelden van een opvangdag, geeft vroegtijdige mogelijkheden van het aanbod.

Nee, dit is inderdaad géén tegoed voor een inwisseling van een ruildag.
Afmelding dient te geschieden uiterlijk twee weken vóór de opvangdag.
Deze afmelding wordt hierna geregistreerd als een ingeleverde opvangdag, met mogelijkheid van een (nog af te nemen) ruildag.

Ja, wij hebben helaas geen glazen bol en zijn ook niet van nature helderziend of een Kind langer dan de afgemelde opvangdag ziek zal blijven.
Wij worden graag geïnformeerd of we op de opvangdag kunnen rekenen op de komst van jullie Kind.
Het niet afmelden van een (volgende) opvangdag – óók bij langer ziek zijn – heeft dan ook consequenties voor het verkregen saldo van de ruildagen.

Ja, bij het stagneren van vraag en aanbod zal de serviceverlening voor de betreffende Ouder met één ruildag worden ingetrokken. Het Kind is namelijk absent zonder afmelding!
De Ouder ontvangt per e-mail informatie over de intrekking van de serviceverlening van één ruildag, indien dit van toepassing is geworden.

Een toegewezen en geplande ruildag – welke vergeten is af te melden – wordt geregistreerd als een afgenomen ruildag.

Ja, het is (helaas) té vaak voorgekomen dat wij het initiatief moesten gaan nemen om een Ouder te bellen en te vragen wánneer het Kind komt en òf het nog wel komt?
Deze taak voeren wij met ingang van 2019 niet meer uit!

Het is de taak van de Ouder om een absentie of een ‘later arriveren’ vóór het tijdstip van 08.30 uur te melden.

Indien een Kind om 09.30 uur – zonder berichtgeving – nog steeds niet aanwezig is, komt de vaste opvangdag of de geplande ruildag te vervallen.

Ja, wij hebben geen vrijblijvende inloop, maar een tijdsbestek van 1½ uur om te arriveren of een latere aankomst telefonisch te melden (tussen 07.00 tot 08.30 uur).

Zonder berichtgeving vervalt na 09.30 uur de opvangdag.
Het aantal Kinderen kan namelijk bepalend zijn voor het aantal ingeroosterde Leiding.
Een onnodige, ingeroosterde Leiding vervalt bij een vermindering van het aantal Kinderen (BKR rekentool).

Er is in ons beleid géén vrijblijvendheid m.b.t. de brengtijd of het afmelden van een absentie. De brengtijd en het berichten van absentie of ‘later arriveren’ is de verantwoordelijkheid van de Ouder.
De consequentie voor het nalaten van een berichtgeving, leggen wij specifiek bij de Ouder neer om de (strenge) BKR-wetgeving uit te kunnen voeren.

Ja, indien wij geen berichtgeving hebben ontvangen van ‘later arriveren’.

De berekening en toetsing van het aantal Leiding vindt plaats op het tijdstip 09.30 uur met de op dat moment aanwezige Kinderen.
Indien de BKR rekentool een Leiding minder aangeeft, vertrekt een Leiding om 09.30 uur.

Nee, ruildagen zijn uitsluitend te realiseren in het lopende (geldende) kalenderjaar en vervallen met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Er vindt geen restitutie of verrekening plaats van niet afgenomen ruildagen of compensatiedagen.
Ruildagen in een extra service, waar geen kosten aan verbonden zijn en waar de Ouder geen rechten aan kan ontlenen.

Ja, een extra opvangdag afnemen is mogelijk.

Echter:

 1. ) Allereerst moet er een opvangplaats vrij zijn op de (aangevraagde) opvangdag.
 2. ) Hierna wordt de BKR rekentool gehanteerd (aantal Kinderen per leeftijdscategorie).
 3. ) Leeftijd van (ruildag)Kind wordt toegevoegd.

Indien 1) 2) en 3) in orde zijn met het aantal ingeroosterde Leiding (dat de BKR rekentool aangeeft) dan kan de extra opvangdag – in principe – plaatsvinden.

In principe, aangezien hierna nog 4) en 5) wordt gehanteerd:

 1. ) Een Ouder (aanvrager) – die de extra opvangdag wil afnemen – met inlevering van een compensatiedag krijgt voorrang op andere Ouders (aanvragers) voor de aanvraag van een ruildag.
 2. ) Een Ouder (aanvrager) – die vóór 1 mei van het lopende kalenderjaar – opvangdagen als vakantieabsentie meldt, krijgt een 2de voorrangspositie in onze zogenaamde quid pro quo-regeling (medewerking van Ouder m.b.t. vraag-en-aanbod-systeem).

Een extra opvangdag wordt middels een factuur in rekening gebracht en wordt berekend tegen het geldende dagtarief van het lopende kalenderjaar.
In 2021 is het dagtarief vastgesteld op € 108,60 (op basis van 12-urige opvangdag – uurtarief € 9,05)

Scroll naar boven