Bescherming Persoonsgegevens

De Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) legt bij ons de uitvoering op, om de privacy van personen op een adequate wijze te beschermen. In de praktijk betekent dit dat wij als kinderopvang-organisatie (net als een school, ziekenhuis, huisarts o.i.d.) de wet moeten naleven met internationale beveiligingsnormen als uitgangspunt

Wij hanteren dan ook een Beveiliging en Privacy Beleid,
dat voldoet aan de vereisten van de AVG.
Hiervan is tevens afgeleid en vastgesteld ons Privacy Reglement.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer een aanmelding plaatsvindt, verzoeken wij een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken:

 • van de aanmelder (Ouder/Verzorger);
 • van de eventuele partner;
 • van het betreffende Kind (dat gebruik zal gaan maken van de opvang);
 • over de samenstelling van het gezin (eventuele overige gezinsleden als broer en/of zus).

Wanneer gebruiken wij deze gegevens?
Wij hanteren deze gegevens om:

 • telefonisch, per e-mail of per post persoonlijk contact tot stand te brengen;
 • zaken te kunnen uitvoeren die verband houden met onze verleende diensten.

De gegevens worden verwerkt en gebruikt op de volgende wettelijke gronden:

 • voor het opstellen en uitvoeren van de Pro Forma Plaatsingsovereenkomst
  (indien een Kind nog niet is geboren en nog niet alle gegevens kunnen worden verstrekt);
 • voor het opstellen en uitvoeren van de Definitieve Plaatsingsovereenkomst
  (indien alle gegevens van het Kind bekend en verstrekt zijn);
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe is de beveiliging en hoelang is de bewaartermijn?
Wij hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen om alle persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen, programma’s en website zijn adequaat beveiligd.

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de overeenkomst, dan wel voor de wettelijke verplichting.

Hoe vertrouwelijk wordt er omgegaan met gegevens?
Wij gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die in ons bezit komen en wij handelen volgens de Wet AVG. Alle in dienst zijnde PotdekselTeamLeden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na hun dienstverband, zoals geformaliseerd in een geheimhoudingsverklaring.
Deze vormt een onderdeel van hun arbeidsovereenkomst.

Eveneens zijn alle OuderCommissieLeden gehouden aan de geheimhoudingsplicht tijdens en na de uitoefening van hun functie (binnen de OuderCommissie), zoals tevens geformaliseerd in een geheimhoudings-verklaring.

Aan wie en wanneer worden gegevens uitgewisseld?
Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting (in dit geval uitsluitend aan de Belastingdienst);
 • indien er door Ouders toestemming en goedkeuring is verleend om gegevens uit te wisselen
  (bijvoorbeeld aan de OuderCommissie).

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?
Te allen tijde heeft ieder individueel persoon het recht om:

 • de persoonlijke verstrekte persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen;
 • de opdracht te verstrekken om een onderdeel van de persoonlijke verstrekte persoons-gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij (bij voorbeeld e-mailadres aan OuderCommissie).

Indien er gebruik wordt gemaakt van het inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens, wordt dit door ons uitsluitend uitgevoerd na een schriftelijk verzoek (per e-mail) van de individuele persoon (waartoe de gegevens behoren).
Het overdragen van gegevens aan derden wordt door ons uitsluitend uitgevoerd na een schriftelijke toestemming van de Ouder/Verzorger in de intake-documenten (bij voorbeeld aan de OuderCommissie).

Gegevens overdragen buiten de Europese Unie? (EU)
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
De EU bestaat uit 27 landen (op de peildatum september 2021).
(onlangs heeft het Verenigd Koninkrijk zich teruggetrokken uit de Europese Unie – 31 januari 2020).

Een vraag of een klacht?
Wij proberen immer een vraag of een klacht naar tevredenheid op te lossen.
Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, heeft ieder individueel persoon altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Dit is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

Wij nemen de privacy van íeder individueel persoon – of dit nu een Ouder, Kind, PotdekselTeamlid of bezoeker is – zeer serieus. Indien er (toch nog) vragen zijn, dan vernemen en beantwoorden wij dit graag.

Aanpassing Bescherming Persoonsgegevens
Wij behouden het recht om de inhoud van deze pagina aan te passen, indien er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op de regel- en/of wetgeving.

Scroll naar boven