Potdeksel OuderCommissie

Behalve dat de Wet Kinderopvang een Oudercommissie verplicht stelt, vinden wij het als Ouders zeer belangrijk dat wij kunnen adviseren en meebeslissen bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van onze Kinderen.

Onze belangrijkste taak en doelstelling is:

 • de belangen van Kinderen en Ouders, zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen;
 • het adviseren, bewaken en bevorderen van kwaliteit.

 Voor diverse onderwerpen van het kwaliteitsbeleid hebben wij verzwaard adviesrecht, zoals:

 • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, waaronder:
  • het aantal Kinderen per Pedagogische Beroepskracht;
  • de groepsgrootte;
  • de opleidingseisen van Pedagogische Beroepskrachten;
  • de inzetbaarheid van Pedagogische Beroepskrachten in opleiding;
 • het Pedagogisch Beleidsplan;
 • de voedingsaangelegenheden;
 • de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)b.t. Veiligheid en Gezondheid;
 • de openingstijden;
 • de vaststelling of wijziging van de Klachtenregeling;
 • de kostprijs van de Kinderopvangboerderij.

Om de belangen van alle Ouders te behartigen geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de Houders van de Kinderopvangboerderij over (de hierboven vermelde) onderwerpen waar wij adviesrecht op hebben. Voor de uitvoering hanteren wij zowel ons eigen Huishoudelijk Reglement als het Reglement Oudercommissie van de Kinderopvangboerderij.

De kleinschalige Kinderopvangboerderij – met een geringe bezetting van Ouders – resulteert in een geringe bezetting van de Oudercommissie en bestaat dan ook uit slechts vijf Ouders die de hierna volgende functies vervullen:

 • Voorzitter;
 • Secretaris;
 • Penningmeester;
 • Commissielid;
 • Commissielid.

In de samenwerking met de Houders creëren wij een werkbare situatie voor beide partijen. Dit doet recht aan de gerechtvaardigde belangen van de Ouders en aan de verantwoordelijkheid van de Houders voor een goede bedrijfsvoering.

Contact met Potdeksel Oudercommissie

Samenstelling
Oudercommissie

Scroll naar boven